TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก
การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก
29 Jan 2016

          ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น สมาคมฯ จึงเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงควรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เข้าสู่ความเป็นดิจิตัล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

          สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือบริษัทสมาชิก ในการนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก โดยขอให้บริษัทสมาชิกดำเนินการ...

ดูหนังสือฉบับเต็ม ที่นี่

new inner
back
news 29 Jan 2016 การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก news 17 Dec 2015 แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล news 12 Jan 2021 สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 18 Nov 2020 สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 27 May 2020 Press release เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า news 22 Mar 2020 ประกาศ เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ news 21 Jan 2019 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานใหญ่แห่งปี Investment Expo 2019 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) news 03 Dec 2018 ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า
TOP