TH EN
banner

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course ในปี 2566

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. โครงสร้างกิจการที่ดีเพื่อ IPO  3 3

วันรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้-16 มิ.ย. 66

วันสัมมนา

วันที่ 28 มิ.ย. 66

ใบสมัครสัมมนา / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร
2. ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติ : การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ IPO และการทำรายการสำคัญของบริษัททะเบียน     ก.ค. 66 
(จะแจ้งวันสัมมนาในภายหลัง)
3. ภาพรวมของการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีในปี 2566 และการเตรียมข้อมูลงบการเงิน 3 ปีเพื่อการยื่น Filing IPO     ส.ค. 66
(จะแจ้งวันสัมมนาในภายหลัง)
4. ความรู้ด้านตราสารหนี้     ก.ย. 66
(จะแจ้งวันสัมมนาในภายหลัง)
5. ภาษีที่ควรรู้ก่อน IPO     ต.ค. 66
(จะแจ้งวันสัมมนาในภายหลัง)
6. ความรู้เกี่ยวกับ ESG     พ.ย. 66
(จะแจ้งวันสัมมนาในภายหลัง)
 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2566

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ
การอบรมและทดสอบ ครั้งที่ 1/2566

1. การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2566

2. ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2566

ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เม.ย. 66

วันอบรม (ผ่านระบบออนไลน์)

16-17, 23-24 และ 30-31 พ.ค. 66

วันทดสอบ

6, 9 และ 14 มิ.ย. 66

 

การอบรมและทดสอบ ครั้งที่ 2/2566

 

จะแจ้งกำหนดการในภายหลัง จะแจ้งกำหนดการในภายหลัง

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ตารางอบรมและทดสอบใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

กำหนดการสอบใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

TOP