TH EN
banner

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. การรับชมเทปบันทึกภาพการอบรมวิชาบังคับเรื่อง “Internal Control Modernization

หมายเหตุ : เฉพาะผู้สอบผ่านตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปเท่านั้น

3 3

วันรับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้-20 พ.ค. 65             

วันรับชมเทป
30-31 พ.ค. 65
เวลา 08.00 - 18.00 น

ใบสมัคร / กำหนดการ & วิธีสมัคร
2. การสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "ประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใหม่ทางธุรกิจ" 3 3

วันรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย. 65

วันสัมมนา
29 มิ.ย. 65
เวลา 13.30-17.00 น.

ใบสมัคร / กำหนดการ & วิธีสมัคร
3. การสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "Digital Asset Exchange / Live Exchange" N/A N/A

N/A

4. การสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "ESG Bond Forum" N/A N/A N/A
 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ

1. การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565

2. ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ค. 65

วันอบรม (ผ่านระบบออนไลน์)

25-26 พ.ค., 1-2 และ 8-9 มิ.ย. 65

วันทดสอบ

16, 20, 23 มิ.ย. 65

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ตารางอบรมและทดสอบใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

TOP