TH EN
banner

 

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. การรับชมเทปบันทึกภาพการอบรมวิชาบังคับเรื่อง “ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO”

(สำหรับผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังมิได้อบรมวิชาบังคับเท่านั้น)

3

3

รอบที่ 3 
กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กันยายน 2564

กำหนดรับชมเทป
22 กันยายน 2564 
 

ใบสมัคร / กำหนดการ / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ

N/A

N/A N/A

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการอบรมและทดสอบ / วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรมและทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการทดสอบ /  วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่ทดสอบ

TOP