TH EN
banner

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. การสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "ESG Bond: What! How?" 3.30 3

วันรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้-12 ก.ค. 65

วันสัมมนา
21 ก.ค. 65
(13.30-17.00 น.)

ใบสมัคร / กำหนดการ & วิธีสมัคร      
2. การสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "Digital Asset และ LiVEx" 3.30

3

วันรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้-5 ส.ค. 65

วันสัมมนา
17 ส.ค. 65
(13.30-17.00 น.)

ใบสมัคร / กำหนดการ & วิธีสมัคร
 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ

1. การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565

2. ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ค. 65

วันอบรม (ผ่านระบบออนไลน์)

25-26 พ.ค., 1-2 และ 8-9 มิ.ย. 65

วันทดสอบ

16, 20, 23 มิ.ย. 65

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ตารางอบรมและทดสอบใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

กำหนดการสอบใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

TOP