TH EN
banner
home > หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน > หลักสูตรทบทวน/เพิ่มพูนความรู้

หลักเกณฑ์การเข้าอบรม

 
1. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ (Refresher Course) ที่ชมรมวาณิชธนกิจ (ชมรมฯ) จัดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี โดยให้เริ่มนับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป

2. ในการอบรม Refresher Course ชมรมฯ ในฐานะผู้กำกับควบคุมได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ต้องเข้ารับการอบรมรวม 12 ชั่วโมง ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าฟังบรรยายให้ครบ 80% ของเวลาการอบรมแต่ละวิชาโดยไม่ต้องทดสอบ วิชาที่กำหนดให้ต้องอบรมจะมีการจัดกลุ่มไว้ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
    2.1 ระเบียบ กฎเกณฑ์ของการทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
    2.2 ความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ
    2.3 ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
    ทั้งนี้ ชมรมฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกำหนดการจัดอบรมเป็นคราว ๆ ไป

3. การอบรมตามข้อ 2. ทั้ง 3 วิชาดังกล่าว อาจนับรวมถึง
    3.1 การเข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ชมรมฯ จัดขึ้นตามปกติสำหรับการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ในวิชา FA 100/1-107 หากชมรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของการอบรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าอบรมคราวก่อนค่อนข้างมาก
    3.2 การอบรมใด ๆ ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน
    3.3 การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดขึ้น โดยผู้จัดอบรมจะต้องส่งหนังสือขออนุุมัตินับชั่วโมงการอบรมเป็นชั่วโมงสำหรับ Refresher Course มายังชมรมฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการอบรม ซึ่งชมรมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน

    ผู้จัดอบรมจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อชมรมฯ ก่อนวันที่ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองของผู้เข้าอบรมจะหมดอายุว่าได้เข้าอบรมในวิชาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.3)

4. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าอบรม Refresher Course ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นที่สำคัญบางประการ สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาการเข้าอบรมต่อไปอีกได้เป็นระยะไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่พ้นกำหนด  โดยผู้ขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และต้องทำหนังสือชี้แจงเพื่อขออนุมัติจากชมรมฯ ล่วงหน้า

5. ผู้ที่มิได้เข้ารับการอบรม Refresher Course หรือเข้ารับการอบรม Refresher Course ไม่ครบ 12 ชั่วโมงภายในระยะเวลาที่กำหนดและหนังสือรับรองการอบรมหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถเข้ารับการทดสอบเฉพาะหมวดวิชาความรู้หลัก ซึ่งประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้

วิชา เวลาในการทดสอบ (นาที) คะแนน
FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน 165 60
FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ 60 25
FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 150 30
FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ 120 45
  รวม 495 160

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ

    ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 96 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน

หลักเกณฑ์การสอบซ่อม

    ผู้สอบไม่ผ่านในครั้งแรกสามารถสอบซ่อมได้ 3 ครั้งติดต่อกัน โดยจะต้องสอบซ่อมในการจัดทดสอบครั้งถัดไปนับแต่ที่ทราบผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1/2567 จะต้องสอบซ่อม ในการทดสอบครั้งที่ 2/2567 และหากสอบไม่ผ่าน ผู้สอบซ่อมมีโอกาสสอบได้อีกสองครั้งคือ ในการทดสอบครั้งที่ 1/2568 และ 2/2568 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลายวิชาสามารถขอทยอยสอบซ่อมได้ แต่จะต้องสอบซ่อมให้ผ่านทุกวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

วิธีการสอบซ่อม

    ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์การทดสอบ  ชมรมจะแจ้งให้ทราบว่าวิชาใดบ้างที่ได้คะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ โดยผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมเป็นรายวิชาที่ไม่ผ่าน โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อมคือ ได้ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา

 

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครทดสอบ / วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่ทดสอบ

 

การกำหนดวิชาบังคับในหลักสูตร Refresher Course

ชมรมฯ ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินทุกรายเข้ารับการอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับแนวทางการทำ Due Diligence ภายในปี 2561

ประกาศกำหนดวิชาบังคับ / ใบสมัครอบรม / กำหนดการอบรม / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรม

TOP