TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล
แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล
29 พ.ย. 2019

           สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดทุน
ไทยให้มีความโปร่งใสยุติธรรม พร้อมด้วยจรรยาบรรณของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือ และเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นรากฐานที่
สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

           ธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานที่สำคัญของตลาดทุน ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อองค์กร ตัวเลขของผลประกอบการที่ดี 
และธรรมาภิบาลที่ดีไม่ใช่ทางเลือก แต่ต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กัน องค์กรนั้นจึงจะ
สมบูรณ์

           การสร้างวัฒนธรรมการลงทุนที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสังคมมองข้ามความ
สำคัญและไม่สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

           ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในฐานะองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนไทย ขอแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดการกระทำที่เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและเกิดความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558

                                        ดูแถลงการณ์ฉบับเต็ม

 

 

 

new inner
back
news 29 พ.ย. 2019 การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก news 29 พ.ย. 2019 แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล news 26 ม.ค. 2019 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานใหญ่แห่งปี Investment Expo 2019 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) news 29 พ.ย. 2019 สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 29 พ.ย. 2019 ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า news 18 ส.ค. 2021 ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ทุกการเทรดของท่านช่วยเติมน้ำใจ.. ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด news 01 ม.ค. 2021 สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)
TOP