TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก
การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก
29 พ.ย. 2019

            ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมนั้น สมาคมฯ จึงเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึง
ควรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เข้าสู่ความเป็นดิจิตัล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

            สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือบริษัทสมาชิก ในการนำกระบวนการดิจิตัลมา
ใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก โดยขอให้บริษัทสมาชิกดำเนินการ...

                                      ดูหนังสือฉบับเต็ม ที่นี่

new inner
back
news 29 พ.ย. 2019 การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก news 29 พ.ย. 2019 แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล news 26 ม.ค. 2019 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานใหญ่แห่งปี Investment Expo 2019 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) news 29 พ.ย. 2019 สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 29 พ.ย. 2019 ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า news 18 ส.ค. 2021 ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ทุกการเทรดของท่านช่วยเติมน้ำใจ.. ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด news 01 ม.ค. 2021 สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)
TOP