TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ > คณะกรรมการชมรม/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชมรม
คุณชาคร ทองหุ่น
คุณชาคร ทองหุ่น
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
บล. ไอร่า จก. (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-080-2900
 

 

คุณวายุ วิริยะนันท์
คุณวายุ วิริยะนันท์
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการเทคโนโลยี
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. 
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-009-8100
คุณกิตติศักด์ เส้นทอง
คุณกิตติศักด์ เส้นทอง
กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโส
บล.ฟิลลิป (ปทท.) จก. (มหาชน) 
849 อาคารวรวัฒน์ ห้อง 1101-1102 ชั้น 11-14 ห้อง 1404 ชั้น 15 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-153-9290
คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
คุณเกียรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
กรรมการ
กรรมการบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-695-5172
 

 

คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
คุณณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
กรรมการ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-081-2810
 

 

คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ
คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. โกลเบล็ก จก.
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02672-5999 
 

 

คุณปรียวิศว์  กัณฑเจตน์
คุณปรียวิศว์ กัณฑเจตน์
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
9 อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-088-8231
 

 

คุณพิเชฐ ศรีวงษ์ญาติดี 
คุณพิเชฐ ศรีวงษ์ญาติดี 
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
87/2  อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น9,18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2351-1800
 

 

คุณวฐา อัจฉรียสุนทร
คุณวฐา อัจฉรียสุนทร

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จก.
เลขที่ 18 อาคาร 1 และ เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1999

คุณสาธิต ชูโชติ
คุณสาธิต ชูโชติ
กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโส
บล.ทรีนีตี้ จก.
เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2343-9570
 

 

คุณสุรศักดิ์  จันทร์วิเมลือง
คุณสุรศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

กรรมการ
ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระบบซื้อขายหลักทรัพย์
บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-796-0000 

คุณอำนาจนภนต์ ธราธัญธิติ
คุณอำนาจนภนต์ ธราธัญธิติ
กรรมการ
ผู้อำนวยการ
บล. เอเซีย พลัส จก. 
175  อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-680-1207
 

 

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการและเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-264-0909
 
ที่ปรึกษาชมรม
คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์
คุณราเชนทร์ บุณยะไวโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-614-6298
TOP