TH EN
banner
ประวัติชมรม ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบ
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542

 

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
4. เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
6. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

สมาชิก
สมาชิกชมรมได้แก่ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 39 บริษัท ประกอบด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์ 39 บริษัท
- บริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า - บริษัท

 

 

คณะกรรมการ
คณะกรรมการชมรมมีจำนวนรวม 13 คน ประกอบด้วย
1. ตัวแทนจากบริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ อย่างน้อย 7 คน
2. ตัวแทนจากบริษัทสมาชิกอื่น ๆ ที่มิใช่สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตามสัดส่วนจริงแต่ไม่เกิน2 คน
3. กรรมการโดยตำแหน่งอีก 1 คน คือ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 

 

คณะที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรที่กี่ยวข้องอีกไม่เกิน 3 คน โดยมีวาระคราวละ 1 ปี

 

 

การบริหารชมรม
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการของชมรมจะต้องเป็นผู้แทนที่บริษัทสมาชิกเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 

 

TOP