TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ > คณะกรรมการชมรม/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชมรม
คุณศรัญญา หลากสุขถม
คุณศรัญญา หลากสุขถม
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4
ชั้นที่ 18-19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2658-8700
คุณอัญชนา ไกรสอาด
คุณอัญชนา ไกรสอาด
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. ทิสโก้ จก.
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-633-6671
คุณกุลนดา รุจจนเวท
คุณกุลนดา รุจจนเวท
กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. ทรีนีตี้ จก.
1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-343-9630
คุณปรารถนา เมฆเกรียงไกร
คุณปรารถนา เมฆเกรียงไกร

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ    

บล.โกลเบล็ก จก.

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส  ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-672-5999 

คุณสุปวาสา  สุวรรณรัต
คุณสุปวาสา สุวรรณรัต

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-779-9265

คุณสุวิมล  เกษโพธิ์แก้ว
คุณสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)จก.(มหาชน)
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2-3ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-659-8270
คุณเสขสุรีย์ ณ นคร
คุณเสขสุรีย์ ณ นคร

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซันเพลส ชั้น 9,18,39,52 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-351-1801

คุณอารีวรรณ ยางทัด
คุณอารีวรรณ ยางทัด
กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโส
บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ
ชั้นที่ 9, 12A-18, 20 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-305-9391
คุณธนัท วงษ์ชูแก้ว
คุณธนัท วงษ์ชูแก้ว
กรรมการและเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2264-0909
ที่ปรึกษาชมรม
คุณกฤษณา  หลิ่ว
คุณกฤษณา หลิ่ว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการบริหารระดับสูง สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล
บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2638-5700
คุณทอมมี่  นนท์อาสา
คุณทอมมี่ นนท์อาสา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อย
บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก.
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-761-9241
TOP