TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ > คณะกรรมการชมรม/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชมรม
คุณศรัญญา หลากสุขถม
คุณศรัญญา หลากสุขถม
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2658-8700
คุณอัญชนา ไกรสอาด
คุณอัญชนา ไกรสอาด
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. ทิสโก้ จก.
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-633-6671
คุณกุลนดา รุจจนเวท
คุณกุลนดา รุจจนเวท
กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. ทรีนีตี้ จก.
1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-343-9630
คุณวีณา  คิมหันต์อำไพ
คุณวีณา คิมหันต์อำไพ
กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. 
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-009-8250
คุณสุปวาสา  สุวรรณรัต
คุณสุปวาสา สุวรรณรัต

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-779-9265

คุณสุวิมล  เกษโพธิ์แก้ว
คุณสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)จก.(มหาชน)
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2-3ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-659-8270
คุณเสขสุรีย์ ณ นคร
คุณเสขสุรีย์ ณ นคร

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซันเพลส ชั้น 9,18,39,52 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-351-1801

คุณอารีวรรณ ยางทัด
คุณอารีวรรณ ยางทัด
กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโส
บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ
ชั้นที่ 9, 12A-18, 20 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-305-9391
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการและเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2264-0909
ที่ปรึกษาชมรม
คุณกฤษณา  หลิ่ว
คุณกฤษณา หลิ่ว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการบริหารระดับสูง สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล
บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2638-5700
TOP