TH EN
banner
ประวัติชมรม ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

รูปแบบ
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรมและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548


วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์
2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์ และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
3. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิค และวิธีการใหม่ ๆ ของงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของสมาชิกให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการ
    ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
5. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์
6. เผยแพร่การศึกษา วิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์


สมาชิก
สมาชิกของชมรม ได้แก่ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 43 บริษัท


การบริหารชมรม
ผู้ที่มีสิทธิเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้แทนของสมาชิกและมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของสมาชิก โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

 

 

TOP