TH EN
banner
ประวัติชมรม ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รูปแบบ 
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมฯ ซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมฯได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ
3. เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. กำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของชมรมและหรือมติที่ประชุมสมาชิกในการประกอบธุรกิจที่ทางชมรมได้กำหนดขึ้น
5. ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สมาชิก
บริษัทสมาชิกชมรมฯ ได้แก่ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 41 บริษัท ประกอบด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์ 37 บริษัท
- บริษัทธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 บริษัท

คณะกรรมการ
คณะกรรมการชมรมมีจำนวนรวม 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิก และกรรมการโดยตำแหน่งอีก 1 คน
คือ กรรมการผู้อำนวยการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยตำแหน่ง

การบริหารชมรม
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการของชมรมฯจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิกชมรมฯ โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี


  

TOP