TH EN
home > กฎเกณฑ์ > สรุปกฎเกณฑ์สำคัญ
สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิก

     1.บริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคม

     2.บริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง (ไม่รวมถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทที่ให้บริการแบบจำกัดชนิดของตราสารอื่นใดที่มิใช่ตราสารทุน)

     3.เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เลขาธิการสมาคมจะนำใบสมัครเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและรับบริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นสมาชิก

     4.สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียน และ ค่าบำรุง

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ 

 • ลาออก
 • ล้มละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ
 • ไม่ชำระค่าบำรุง และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
 • ถูกทางการเพิกถอนใบอนุญาต
 • ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้เพิกถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุม และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด

สิทธิของสมาชิก

 • ได้รับความช่วยเหลือในกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 • เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของสมาคมเพื่อการพัฒนาสมาคม
 • ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือกิจการของสมาคม
 • เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่ของสมาคม
 • มีสิทธิประดับเครื่องหมายสมาคม

หน้าที่ของสมาชิก

 • ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ หนังสือเวียน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานที่สมาคมกำหนด
 • ประกอบธุรกิจตามจรรยาบรรณอันดีของธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกและประชาชน
 • ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและยุติธรรมต่อลูกค้า
 • ร่วมมือกับสมาคมในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่กำกับดูและสมาชิก
 • ยินยอมให้สมาคม หรือหน่วยงานภายนอกที่สมาคมมอบหมายให้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานรวมถึงยินยอมให้หน่วยงานภายนอกส่งข้อมูลเอกสารให้กับสมาคม

 

TOP