TH EN
home > กฎเกณฑ์ > สรุปกฎเกณฑ์สำคัญ
ผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent)

“ผู้แนะนำลูกค้า” คืออะไร

         ผู้แนะนำลูกค้า คือ ผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

         ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสานักงาน ก.ล.ต.

ใครเป็น“ผู้แนะนำลูกค้า”ได้บ้าง

     1.ธนาคารพาณิชย์
     2.บริษัทประกันภัย
     3.บริษัทประกันชีวิต
     4.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
     5.บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
     6.พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน
     7.บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

  หมายเหตุ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ผู้รับทรัพย์สิน จัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่สามารถเป็นผู้แนะนำลูกค้าได้ 

“ผู้แนะนำลูกค้า” มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง

     1.แนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
     2.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่ากระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม
     3.แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
     4.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
     5.ประเมินข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นให้เป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด

ค่าตอบแทน

1.ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-Front-Fee)

 • ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งรายที่บริษัทหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้เปิดบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายของลูกค้ารายนั้นต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทหลักทรัพย์จ่าย

2. ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee)

 • ปีที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
 • ตั้งแต่ปีที่ 2 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ข้อยกเว้น

 • กรณีธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้จ่ายได้ไม่เกิน 2 ปี
 • กรณีผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้า ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้า
 • กรณีบัญชีลูกค้าที่ผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมแนะนำมาไม่มีรายการเคลื่อนไหว (Inactive) มากกว่า 2 ปี บริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณายกเลิกหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) สำหรับบัญชีลูกค้ารายนั้นๆได้
 • ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้รับ จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่กำหนดไว้ตามประกาศสมาคม

สิ่งที่ต้องกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า

     1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
     2.รักษาความลับของลูกค้า
     3.แนะนำลูกค้าตามหลักวิชาการ
     4.ดำเนินการตามจริยธรรมและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     5.ต้องพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าว่ามีความสามารถลงทุน
     6.กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด
     7.ในกรณีที่ข้อมูลของผู้แนะนำลูกค้ารายใดมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้แนะนำลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสมาคมตามแบบที่สมาคมกำหนดภายใน 15 วัน

สิ่งที่ห้ามกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า

     1.เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
     2.จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึ่งมิได้เป็นไปตามการให้บริการโดยปกติ
     3.กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
     4.เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า
     5.เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้า
     6.ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน
     7.ทำสัญญาหรือหนังสือใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำลูกค้า
     8.รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้า
     9.รับประกันความเสียหาย หรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน
    10.แนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
    11.กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
    12.ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า 

ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้ากับสมาคมต้องทำอย่างไร

      บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคม

      1. มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ไม่เคยมีประวัติถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายใน 5 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมายตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน เช่น ผ่านการอบรมและทดสอบของ ATI หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกรณีนิติบุคคลต้องมีพนักงานในสังกัดขึ้นทะเบียนกับสมาคมอย่างน้อย 2 คน
 • ไม่เป็นพนักงานประจำของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใดๆ (ยกเว้นพนักงานประจำดังกล่าวมีหนังสือยินยอมของนิติบุคคลข้างต้นมาแสดง) 

     2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุ

 • ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นทะเบียนและต่ออายุผ่านระบบของสมาคมได้ที่ http://iba.asco.or.th/login.php
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด โดยวิธีการ Bill Payment 
 • พิมพ์แบบคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุและลงนาม พร้อมแนนบเอกสารหลักฐานประกอบ และนำส่งสมาคม โดย

                - ยื่นเอกสารโดยตรงที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
                - หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน/EMS มาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขึ้นทะเบียนIBA)

 • สมาคมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขึ้นทะเบียน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียน ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 123,142

 *อายุการขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสองปี

การสมัครอบรมและทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า

 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบตามที่สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด
 3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชนมายังโทรสาร 0-2661-8502 หรือ E-mail: iba@ati-asco.org
 4. นำใบสมัครพร้อมเอกสารการโอนเงินและบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนและรับใบเสร็จรับเงิน
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมและทดสอบ ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 212,220,230

บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจแต่งตั้งผู้แนะนำลุกค้าต้องทำอะไรบ้าง

      1.จัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้

                - กำหนดให้ผู้แนะนำลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

                - สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้แนะนำลูกค้า

                - รายละเอียดของค่าตอบแทนในการแนะนำลูกค้า

                - ข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการแนะนำลูกค้าของผู้แนะนำลูกค้า

     2.การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

     3.กำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ผู้แนะนำลูกค้าทำหน้าที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม ให้มีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานะ การดำเนินงาน หรือการให้บริการของสมาชิก

     4.ควบคุมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

     5.หากพบว่าผู้แนะนำลูกค้าที่แต่งตั้งของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามที่สมาคมกำหนด ต้องยกเลิกสัญญาและแจ้งสมาคมโดยไม่ชักช้า

     6.ในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า บริษัทต้องจำกัดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมาคมกำหนด

     7.ไม่อนุญาตให้พนักงานที่อาจมีส่วนได้เสียจัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นผู้แนะนำลูกค้า

     8.จัดทำและส่งรายงานให้สมาคม (ถ้ามีการกำหนด)

 *เนื้อหาที่ปรากฏในหัวข้อสรุปเกณฑ์สำคัญนี้ เป็นเนื้อหาโดยย่อ ซึ่งได้จากการเรียบเรียงจากข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ประกาศของสมาคม จึงมีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และอาจไม่มีเนื้อหาบางส่วนตามที่ระบุในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังนั้น ขึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ

TOP