TH EN
home > กฎเกณฑ์ > สรุปกฎเกณฑ์สำคัญ
หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

1. ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

2. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีของพนักงาน

3. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

4. ข้อปฏิบัติอื่นๆ

  • บริษัทต้องจัดให้มีระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติเปิดบัญชี และซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเอาเปรียบลูกค้า
  • บริษัทต้องมีนโยบายการกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์หรือลักษณะการซื้อขายของพนักงาน
  • กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
  • บริษัทต้องกำหนดเกณฑ์การลงโทษพนักงานเมี่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความผิด ผลกระทบ และความถี่ในการกระทำผิด เป็นต้น

***เนื้อหาที่ปรากฏในหัวข้อสรุปเกณฑ์สำคัญนี้ เป็นเนื้อหาโดยย่อ ซึ่งได้จากการเรียบเรียงจากข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ประกาศของสมาคม จึงมีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และอาจไม่มีเนื้อหาบางส่วนตามที่ระบุในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังนั้น ขึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ

TOP