TH EN
home > กฎเกณฑ์ > กฎเกณฑ์แยกตามหมวดหมู่ >  การกำกับดูแล/ ควบคุมภายใน
 การกำกับดูแล/ ควบคุมภายใน

1. การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
3. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  การแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้า 27/08/2013
4. การปฏิบัติงานอื่นๆ
TOP