TH EN
 สมาชิก

1. สมาชิกสมาคม
1.1 สมาชิกภาพ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ฉบับ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2019
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 15/12/2011
แบบคำขอ
  แบบคำขอสมัครสมาชิกสมาคม 29/11/2019
  แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก 01/01/2021
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก 29/11/2019
1.2 การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 16/01/2015
1.3 การพิจารณาความผิดและการลงโทษ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  บทระวางโทษสมาชิก 16/01/2015
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 16/01/2015
  การพิจารณาความผิดและการลงโทษ 16/01/2015
1.4 การใช้สิทธิตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ระเบียบสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ว่าด้วย การใช้สิทธิของสมาชิกในการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม 31/03/2022
2. สมาชิกชมรม
2.1 ชมรมวานิชธนกิจ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมวาณิชธนกิจ 01/04/2021
2.2 ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ 31/03/2021
2.3 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ 24/03/2014
2.4 ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 23/03/2021
2.5 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 23/03/2016
2.6 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ 18/03/2019
TOP