TH EN
home > กฎเกณฑ์ > กฎเกณฑ์แยกตามหมวดหมู่ >  บุคลากรในตลาดทุน
 บุคลากรในตลาดทุน

1. ผู้แนะนำการลงทุน
1.1 การปฏิบัติหน้าที่
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 20/02/2009
1.2 การจ่ายผลตอบแทน
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับประมวล) 01/06/2020
  การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 5) 01/06/2020
  การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 4) 06/09/2017
  การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 3) 29/09/2015
  การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 2) 07/09/2015
  การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด 14/07/2015
  ปัจจัยด้านคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 3) 30/12/2011
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  การผ่อนผันจ่ายผลตอบแทน(โบนัส)ให้แก่ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมการตลาด 14/11/2011
กฎเกณฑ์อื่น / เอกสารเผยแพร่
  สรุปการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 3) 07/12/2016
  สรุปการปรับปรุงเงื่อนไขและคุณสมบัติการจ่ายค่าตอบแทน 10/10/2017
2. ผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
TOP