TH EN
home > กฎเกณฑ์ > กฎเกณฑ์แยกตามหมวดหมู่ >  ธุรกิจอื่น/ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ธุรกิจอื่น/ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
2. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดทำบทวิเคราะห์
3. การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
4. การโฆษณาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
5. การประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่บล.ต่างประเทศ (Exclusive Partner) 29/12/2009
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 01/09/2022
  (ฉบับยกเลิก สามารถใช้เป็นตัวอย่าง) แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 29/12/2020
กฎเกณฑ์อื่น / เอกสารเผยแพร่
  เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 29/12/2020
TOP