TH EN
home > กฎเกณฑ์ > กฎเกณฑ์แยกตามหมวดหมู่ >  ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / การทำความรู้จักลูกค้า / การกำหนดวงเงิน
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  การจัดทำ Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 24/05/2011
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (ฉบับประมวล) 18/02/2021
  การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (ฉบับที่ 2) 18/02/2021
  การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 05/02/2014
  ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การพิจารณาทบทวนวงเงินและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 17/02/2016
  การทบทวนวงเงินและระงับการซื้อขายลูกค้า 24/10/2014
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมในการลุงทุนหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า Suitability Test 01/04/2014
  การขอหรือสำเนาสัญญาเปิดบัญชีหรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนและช่องทางการดำเนินการ 27/02/2014
กฎเกณฑ์อื่น / เอกสารเผยแพร่
  สรุปข้อหารือเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า 10/01/2023
  แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 01/07/2011
2. การจัดหาและรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
3. การแจ้งผลการซื้อขายและการรายงาน
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  รายละเอียดหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมของลุกค้า Comfirmation Statement 29/12/2014
กฎเกณฑ์อื่น / เอกสารเผยแพร่
  สรุปข้อหารือการจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/12/2014
4. การชำระราคา / การส่งมอบ / การวางหลักประกัน
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ 01/11/2016
  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 29/07/2013
  การยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การกำกับดูแลการซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) (ฉบับที่ 3) 29/11/2021
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  ช่องทางการรับเงินจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ 16/12/2015
  วิธีการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน 29/07/2013
กฎเกณฑ์อื่น / เอกสารเผยแพร่
  คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการโอนหลักทรัพย์ 28/11/2016
  สรุปสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ 28/11/2016
5. อัตราค่าธรรมเนียม
กฎเกณฑ์อื่น / เอกสารเผยแพร่
  อัตราแนะนำของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 29/12/2011
TOP