TH EN
home > กฎเกณฑ์ > สรุปกฎเกณฑ์สำคัญ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท

***เนื้อหาที่ปรากฏในหัวข้อสรุปเกณฑ์สำคัญนี้ เป็นเนื้อหาโดยย่อ ซึ่งได้จากการเรียบเรียงจากข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ประกาศของสมาคม จึงมีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และอาจไม่มีเนื้อหาบางส่วนตามที่ระบุในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังนั้น ขึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ

TOP