TH EN
 สมาชิก

1. สมาชิกสมาคม
1.1 สมาชิกภาพ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ฉบับ 18 สิงหาคม 2563 18/09/2018
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 15/12/2011
แบบคำขอ
  แบบคำขอสมัครสมาชิกสมาคม 21/02/2017
  แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก 27/03/2015
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก 27/03/2015
1.2 การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 16/01/2015
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 31/03/2015
1.3 การพิจารณาความผิดและการลงโทษ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  บทระวางโทษสมาชิก 16/01/2015
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 16/01/2015
  การพิจารณาความผิดและการลงโทษ 16/01/2015
วิธีปฏิบัติ / แนวทางการปฏิบัติงาน / คำสั่ง / หนังสือเวียน
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 31/03/2015
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัย 31/03/2015
2. สมาชิกชมรม
2.1 ชมรมวานิชธนกิจ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมวาณิชธนกิจ 28/05/2015
2.2 ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ 28/05/2015
2.3 ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ 28/05/2015
2.4 ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 28/05/2015
2.5 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 28/05/2015
2.6 ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์
ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  ข้อบังคับชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ 25/08/2015
TOP